Kulturno-umetničko društvo Silbaš, Silbaš

Práca na poli kultúry sa v Silbaši začala rozvíjať koncom 19. storočia. Vtedy bol založený Slovenský čitateľský spolok, v ktorom pod vedením učiteľa Samuela Hrúza bolo roku 1988 nacvičené prvé divadelné predstavenie.

Po prvej svetovej vojne v Silbaši bol založený Slovenský spevokol a o rok neskoršie aj hudobný orchester. Miestny odbor Matice slovenskej v Silbaši začal pôsobiť v roku 1933 a jeho prvým predsedom sa stal učiteľ Martin Kmeť.

Onedlho Slováci a Srbi začali spolupracovať v spoločnom kultúrno-osvetovom spolku, ktorý svoju činnosť vykonával nepravidelne. Folklórno-tanečná skupina v Silbaši od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia mala dosť úspešnú činnosť a pracovala s relatívne krátkymi prestávkami. V roku 1991 bola obnovená matičná činnosť a z tej iniciatívy aj KUS Silbaš.

Roku 2004 z iniciatívy Jarmily Križanovej, učiteľky na základnej škole v Silbaši, uskutočnil sa koncert, ktorý mal za cieľ byť rozpomienka na festival V pivnickom poli. Na festivale spevákov sprevádzal pivnický festivalový orchester. Táto manifestácia pomenovaná Keď rozkvitne čerešňa, sa rozrástla do lokálneho festivalu, na ktorom účinkovali deti základnej školy, interpréti ľudových piesní. Festival trval krátku dobu. Za posledné dva roky sa už neporiada.

DFS Silbašaník s choreografiou Čertuvalo na detskom folklórnom festivale Zlatá brána 2008
Foto: Elena Šranková

Dnešný Kultúrno-umelecký spolok v Silbaši má iba Detský folklórny súbor Silbašaník, ktorý bol založený roku 2005 z iniciatívy Samuela Žiaka a Jána Pavlova. V Silbašaníku tancujú a spievajú školské deti – je tam asi tridsať dievčat a desať chlapcov. Prvý korepetítor/harmonikár na tanečných nácvikoch bol Daniel Šomodi a dnes je to Vladimír Majera. Na celovečerných koncertoch deti sprevádza ľudový orchester (s premenlivým zložením), ktorý má na starosti pán Majera. Najväčšiu časť repertoáru Silbašaníka tvoria detské hry, ktoré si nevyžadujú hudobné sprevádzanie celého orchestra. Umeleckým vedúcim a choreografom tejto skupiny je Ján Pavlov.

Silbašaník dodnes vystupoval v Srbsku na celoštátnej prehliadke, na Baby-Exite a Zmajových detských hrách (Zmajeve dečije igre) v Novom Sade, obecných a zónových prehliadkach, prezentoval silbašskú Bostanijadu po palanskej obci. Tiež podával celovečerné programi a vystupoval aj na Slovensku (napr. v Dulovciach, Moravciach).

DFS Silbašaník s choreografiou Remeselnícko-poľnohospodárske hry zo Silbaša vystúpil na Stretnutí dolnozemských Slovákov na jarmoku 2009 v B. Petrovci
Foto: Igor Bovdiš

Silbašaník je tohto času jeden z najúspešnejších detských súborov vo Vojvodine. Pred štyrmi rokmi, teda hneď po založení, obsadil 1. miesto na festivale Zlatá brána. Vysoko bol hodnotený na podujatí Baby-Exit v Novom Sade, pokým mu v roku 2008 na festivale Ivanjsko cvće v Dolove rozhodnutím odbornej poroty bolo udelené 1. miesto a zo strany obecenstva 2. miesto.

7. júla 2009 DFS Silbašaník sa tiež zúčastnil na festivale v Dolove. Tentokrát to bola choreografia Vojaci a spolok bol znovu navyššie ohodnotený v kategórii pôvodných tancov, pokým spevácka skupina Silbašaníka s regrútskymi piesňami (nacvičila Marína Kováčová) obsadila prvé miesto.

Keďže je v Silbaši mnoho detí z miešaných manželstiev, jestvovala idea a iniciatíva za vytváraním aj srbského spolku, ale aj miešaného, medzitým, ten pokus sa nevydaril. Silbašaník sa prezentuje ako slovenský spolok, ale možno by bolo lepšie povedať, že je Silbašaník spolok detí, ktoré žijú v Silbaši.

Marina Kovač
References: 

Kolektív autorov: Slovenská evanjelická kresťanská cirkev augšburského vyznania v Kráľ. Juhoslovanskom v slove a obrazoch, zostavil Adam Vereš, Báčsky  Petrovec: Kníhtlačiareň úč. Spol. 1930.