Miestny odbor Matice Slovenskej v Novom Sade patrí medzi aktívnejšie MOMS-y v Srbsku. Svedčia o tom večierky, ktoré sa začiatkom každého mesiaca pravidelne konajú a ktoré majú za úlohu prezentovanie vždy aktuálnych tém z mnohých sfér života. Samozrejme zámerom matičnej činnosti je aj informovanie o udalostiach ktoré sa konajú v oblasti kultúry vo Vojvodine. Cieľom je teda zachovávať a pestovať bohatú slovenskú kultúru a identitu.

Z dejín

Maticu slovenskú v Juhoslávii založili ľudia, ktorí predovšetkým boli veľký národovci, ktorí chceli pracovať na zachovávaní slovenskej kultúre, identite a na vzdelávaniu slovenského národa na území Vojvodiny. Idea o zakladaní Matice slovenskej vo vtedajšej Juhoslávii, ako jedna z najvýznamnejších, nastala v období medzi dvoma svetovými vojnami. Začiatok pôsobenia Matice slovenskej v Juhoslávii, číže presný rok, samozrejme od otázky založenia až po samé založenie, je rok 1932, a prvým zakladateľom a predsedom bol Dr. Ján Bulík. Matica v istom roku začala aktívne pôsobiť, nie len v Báčskom Petrovci kde bola založená, ale aj v iných jednotlivých osadách kde sa zakladali miestne pracovne odbory, neskoršie MOMS-y čiže miestne výbory Matice slovenskej. Jeden z pracovných odborov bol aj odbor v Novom Sade. Prvým predsedom sa stal Mojmír Bodický, a po nom predsedom bol Jan Strehárský. Všetky aktivity ktoré organizovala novosadská matica sa obyčajne robili spolu so Združením slovenskej evanjelickej a.v. mládeže a často i spolu s vtedajšou Československou besedou Šafárik ako i s Novosadskou odbočkou ÚS československých žien. Roku 1939 Novosadská evanjelická a.v. cirkev a spomenuté miestne spolky spoločným úsilím adaptovali dve učebné siene, ktoré boli a aj dodnes sú majetkom Novosadskej evanjelickej a.v. cirkvi, na peknú, kultúrno-zábavnú spolkovú miestnosť, v ktorých v súčasnosti pôsobí slovenský kultúrno-umelecký spolok „Pavel Jozef Šafárik“ ako i Novosadský MOMS. Týmto získali to čo im vtedy bolo najpotrebnejšie: priestor, kde sa budú schádzať a prejavovať spolkovú činnosť. Zakladajúci členovia ako aj ostatní členovia Matice slovenskej v Novom Sade boli nie len učení ľudia ale aj obyčajní remeselníci a robotnici: právnik, úradník, správca banky, ekonóm, obchodník, obuvník, čiapkár, farbiar, krajčír, železničiar... Činnosť novosadských matičiarov sa predovšetkým bazírovala na zhromažďovaní nových členov ako i na organizovaniu prednášok, ktoré boli centrálnou činnosťou. Neskoršie sa matičiari začali zaoberať aj  inou problematikou. V období pred vojnou sa rozprúdila aj divadelná činnosť.

 

Obnovený miestny odbor Novosadskej Matice

Druha svetová vojna prerušila matičnú činnosť. Po dlhej prestávke MOMS v Novom Sade bol v roku 1990 znovu založený. Za predsedu bol zvolený Ján Labáth, ďalší predseda, od roku 2001 bol Ján Struhár a od roku 2006 predsedníčkou bola Zdenka Babićová. V súčasnosti predsedom je Jaroslav Feldy. Od založenia novej matice, výkonný výbor začal hneď usilovne pracovať na poli rozširovania a pestovania kultúry našich predkov. Pestovanie slovenčiny a slovenskosti, čiže pozdvihovanie národného povedomia je základná myšlienka v programe miestneho odboru Novosadskej Matice. V Novom Sade žije okolo dvetisíc Slovákov. Následkom asimilácii v dobe globalizácii, moderného spôsobu života ktorý odcudzuje ľudí od svojich rodín a predkov, mnohí sa buď vyjadrujú ako Slováci, ale sú odcudzení od svojho národu, a jestvujú aj takí ktorí sú pôvodom Slováci ale sa už tak nevyjadrujú. MOMS v Novom Sade, ako aj evanjelická a.v. cirkev a kultúrno umelecky spolok „ Pavel Jozef Šafárik“ boli vždy miestom kde sa zoskupovali novosadskí Slováci, ale nie iba tí novosadskí, ale aj Slováci z iných prostredí ktorí prišli do Nového Sadu na školenie alebo za prácou.

Činnosť novozaloženej Matice

Novosadsky MOMS pravidelne organizuje matičné stretnutia. Na stretnutia najprv bol určený každý prvý utorok v mesiaci a v súčasnosti je to každá prvá streda v mesiaci. Od založenia sa usporiadalo viac ako stodvadsať kultúrnych podujatí, kde sú zaradené mnohopočetné prednášky, literárno-hudobné večierky a kultúrno-zábavné programy. Na pravidelných mesačných stretnutiach, prednášali významné osobnosti z radov našich popredných profesorov, kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, vedeckých pracovníkov ktorí sa zmienili o našom pôvode, zvykoch a obyčajoch, dejinách, kultúre, náboženstve, rodine a domácnosti, správnej výžive, ochrane životného prostredia, medicíne a o mnohých iných témach. Nevystali ani literárno-hudobné pásma, večierok venovaný knižnej produkcii vydavateľstva Kultúra, večierky venované jubileám našich spisovateľov a mnohých iných významných osobností, večierok venovaný výročiu založenia MSJ, atd. V rámci matičných večierkov umelci vystavovali svoje obrazy a nechýbali ani výstavy ručných prac.

Jeden z večierkov ktorý vo veľkej miere zapôsobil na prítomných bol aj večierok venovaný nedožitej osemdesiatke akademika Dr. Jana Kmeťa, ktorý aj sám bol členom výboru MOMS v Novom Sade a usporiadal viacero prednášok. Večierok bol uskutočnený v októbri roku 2007. Prítomný si mohli pozrieť film, číže zostrih z dokumentárneho filmu Z Horniakov na Dolniaky Slovenskej televízie z Bratislavy, na vzniku ktorého sa podieľal aj Dr. Kmeť. Pán Ján Struhár pripravil dokumentárny film z archívneho materiálu o tejto významnej osobnosti v rámci slovenskej kultúry. Taktiež o jeho činnosti a význame pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine sa zmienili predstavitelia Oddelenia slovakistiky FF v Novom Sade, ktorej bol akademik Dr. Jan Kmeť aj zakladateľ. Spomenuté boli aj jeho výskumy v oblasti juhoslovansko-slovenských slavistických vzťahov, ako i to že bol šéfredaktor časopisu Nový život. Prítomna bola aj rodina Dr. Jana Kmeťa.

Jedna z posledných prednášok v roku 2009 bola i prednáška venovaná mladým, ktorá bola predovšetkým jeden z nástrojov ako prilákať mladých zapojiť ich do činnosti Matice. Bola to prezentácia dvoch časopisov, ktoré založili študenti Oddelenia slovakistiky na FF fakulte v Novom Sade. Prezentovaný bol Slovenský študentský časopis Traf!, ako i slovenský študentský časopis literárnych prác pre deti Čar(b)ológ. Bolo to svojráznou ukážkou, že aj mládežníci v rámci slovenskej menšiny vo Vojvodine môžu byť a aj sú tvoriví na poli kultúry.

V Súčasnosti novosadský MOMS spolupracuje so Spolkom vojvodinských slovakistov, Slovenskou evanjelickou a.v. cirkvou čije miestnosti v súčasnosti aj používa, SKUS-om P.J. Šafárika, miestnymi odbormi MSJ, Maticou slovenskou, ako i so slovenskou redakciou verejného informovania kde patri týždenik Hlas Ľudu ako aj slovenské redakcie Novosadského rozhlasu a televízie ktorí uverejňujú pozvania a informujú o ich činnosti. MOMS v Novom Sade má aj svoju webovú stránku, pre tých ktorí chcú sledovať matičnú činnosť prostredníctvom internetu www.momsns.org . Behom svojho pôsobenia od toho prvozaloženého až po novozaložený, MOMS v Novom Sade nadchádzal na mnohé problémy. V minulosti problémy boli späté s historickými udalosťami ktoré prerušili matičnú činnosť. Problémy ktoré spájajú minulosť a súčasnosť sú finančné prostriedky, ako i nedostatok priestoru, lebo MOMS nemá svoje miestnosti. Finančné prostriedky MOMS zaobstaráva cez členské príspevky, projekty, donácie, sponzorstva. Plány pre budúcnosť sú rozprúdiť matičnú činnosť, prilákať mladých, zaobstarať matičné miestnosti a napísať zborník o dvadsať ročnej činnosti MOMS v Novom Sade.

Anna Brtková