Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

 

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je predstavničko telo građana koje donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini kao i odluke i druga opšta akta iz svoje nadležnosti.

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Najviši pravni akt Autonomne pokrajine Vojvodine je Statut. Donosi ga Skupština uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine Republike Srbije.

Statutom se, na osnovu Ustava Republike Srbije i Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine, utvrđuju nadležnosti autonomne pokrajine, izbor, organizacija i rad njenih organa i druga pitanja od interesa za autonomnu pokrajinu.

U Autonomnoj pokrajini Vojvodini svi građani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, rođenje, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje ili svoje lično svojstvo.

U radu Skupštine su, istovremeno sa srpskim jezikom (ćirilično i latinično pismo), u službenoj upotrebi i mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski jezik.

U međunarodnoj saradnji, između ostalih aktivnosti, izdvaja se članstvo u Skupštini evropskih regija (AER).

Sedište Skupštine je u Novom Sadu, ulica Vladike Platona bb u zgradi Banskog dvora, koja je proglašena spomenikom kulture od izuzetnog značaja.

 

ORGANIZACIJA RADA

Organizacija i način rada Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i ostvarivanje prava i dužnosti poslanika uređeni su Poslovnikom o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Skupština ima predsednika i najviše šest potpredsednika.

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim oblastima i obavljanje drugih poslova obrazuju se odbori kao stalna radna tela.

Skupština ima i generalnog sekretara koji pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica i rukovodi Službom Skupštine.

* * *

Izvršni organ Pokrajine je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Za svoj rad odgovorna je Skupštini AP Vojvodine, a njeno delovanje definisano je u okvirima nadležnosti iz Ustava Republike Srbije i Statuta AP Vojvodine, kao najvišeg pravnog akta Pokrajine.

Na sednici Skupštine AP Vojvodine, održanoj 11. jula 2012. godine, za mandatara Pokrajinske vlade izabran je dr Bojan Pajtić, koji je funkciju predsednika Vlade AP Vojvodine obavljao i u prethodna dva mandata.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskoj vladi uređuje se sastav, mandat, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade.

Pokrajinsku vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i članovi Pokrajinske vlade koji su istovremeno pokrajinski sekretari.

Predsednik Pokrajinske vlade predstavlja, vodi i usmerava Pokrajinsku vladu, stara se o jedinstvu političkog delovanja Pokrajinske vlade i usklađuje rad članova Pokrajinske vlade.

U svom radu Pokrajinska vlada obezbeđuje službenu upotrebu srpskog jezika, ćiriličkog i latiničnog pisma, mađarskog, slovačkog, hrvatskog, rumunskog i rusinskog jezika i njihovih pisama, u skladu sa zakonom, Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom Pokrajinske vlade.

Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih zajednica naročito podrazumeva pravo člana Pokrajinske vlade da se koristi svojim maternjim jezikom u pisanom i usmenom obraćanju Pokrajinskoj vladi, kao i da mu se akta za sednice Pokrajinske vlade dostavljaju na tom jeziku.