Zhromaždenie AP Vojvodiny

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je zastupiteľské teleso občanov, ktoré vynáša predpisy pre vykonávanie zákonov a iných predpisov a normatívnych aktov Republiky Srbska, ktorých vykonávanie bolo zverené Zhromaždeniu, ako aj uznesenia a iné normatívne akty zo svojej príslušnosti.

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálnej volebnej sústavy, na obdobie štyroch rokov.

Najvyšší právny akt Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Štatút. Vynáša ho Zhromaždenie za predbežného súhlasu Národného zhromaždenia Republiky Srbska.

Štatútom sa na základe Ústavy Republiky Srbska a Zákona o určovaní príslušností Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,stanovili príslušnosti autonómnej pokrajiny, voľba, organizácia a činnosť jej orgánov a iné otázky dôležité pre pokrajinu.

V Autonómnej pokrajine Vojvodine sú občania vo svojich právach a povinnostiach rovní, bez ohľadu na rasu, pohlavie, narodenie, jazyk, príslušnosť k národu, vyznávanie viery, politické a iné presvedčenie, vzdelanie, sociálny pôvod, majetkový stav alebo svoj osobný status.

V práci Zhromaždenia sa súčasne so srbským jazykom (cyrilské a latinské písmo) úradne používa aj maďarský, slovenský, rumunský, rusínsky a chorvátsky jazyk.

V medzinárodnej spolupráci sa okrem iných aktivít, vyčleňuje členstvo v Zhromaždení európskych regiónov (AER).

Sídlo Zhromaždenia je v Novom Sade, ulica Vladike Platona b.č., v budove Banského dvoru, ktorá bola vyhlásená za kulturnu pamiatku výnimočného významu.

 

ORGANIZÁCIA PRÁCE

Organizácia a spôsob práce Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ako aj uskutočňovanie práv a povinností poslancov sú upravené Rokovacím poriadkom Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Zhromaždenie má predsedu a najviac šiestich podpredsedov.

Pre prerokúvanie a rozoberanie otázok z príslušnosti Zhromaždenia, navrhovanie aktov, zvažovanie stavu v určitých oblastiach a vykonávanie iných úkonov sa zriaďujú výbory ako stále pracovné telesá.

Zhromaždenie má aj generálneho tajomníka, ktorý predsedovi a podpredsedom Zhromaždenia pomáha pri pripráve a vedení zasadnutí a vedie službu Zhromaždenia.

 

 * * * 

 

Výkonný orgán Pokrajiny je Vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorá za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu APV. Činnosť Výkonnej rady vyplýva z Ústavy Republiky Srbsko a Štatútu AP Vojvodiny ako najvyššieho právneho aktu Pokrajiny.

 

Činnosť Výkonnej rady je rozdelená na tieto orgány – sekretariáty:

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a informovanie

Pokrajinský sekretariát pre financie

Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť

Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny

Pokrajinský sekretariát pre energetiku a minerálne suroviny

Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež

Pokrajinský sekretariát pre vedu, technologický rozvoj a vysokoškolské vzdelávanie

Pokrajinský sekretariát pre medzinárodnú spoluprácu a lokálnu samosprávu

Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu

Pokrajinský sekretariát pre pôdohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo

 

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a informovanie

Pokrajinský sekretariát pre kultúru je orgán Výkonnej rady APV, ktorého príslušnosť je určená normatívnymi aktmi a usmernená na rozvoj kultúry AP Vojvodiny. Predsedom Sekretariátu pre kultúru je Slaviša Grujić.

Sekretariát má tri oddelenia :

 • oddelenie pre kultúru
 • oddelenie pre právne, všeobecné a informatické veci
 • oddelenie pre materiálno-finančné veci

 

Oddelenie pre kultúru

 • Oddelenie pre kultúru zahŕňa celkovú kultúrnu tvorbu Vojvodiny, ktorá má dlhú a bohatú tradíciu. Vyznačuje sa multikultúrnosťou ako výsledkom stáročia trvajúceho spolunažívania mnohých národov a národností na území Vojvodiny.
 • Oddelenie pre kultúru:
 • sleduje prácu kultúrnych ustanovizní, združení, spoločností a iných subjektov, ktoré sa zaoberajú zachovávaním kultúrneho dedičstva a rozvojom umeleckej tvorby,
 • podnecuje vytváranie nového modelu kultúrnej politiky, ktorý má prispieť k aktívnemu zapájaniu vojvodinskej kultúry do širšej regionálnej, európskej a svetovej integrácie,
 • podporuje projekty založené na multidisciplinárnych programoch zladených s požiadavkami doby; také projekty majú osobitný význam pre tolerantný a demokratický život multikultúrnej spoločnosti, rozvíjajú kritickú mienku, posilňujú etické povedomie a spätosť medzi ľuďmi rozvíjaním vysokej kultúry a umenia, ako i kultúrno-umeleckého amaterizmu,
 • pracuje na vytváraní siete kultúrnych ustanovizní s cieľom zabezpečiť informovanosť, spoluprácu a vzájomnú výmenu programov,
 • podporuje alternatívne projekty v kultúre, nové technológie a pod.
 • Oddelenie pre kultúru sleduje prácu Matice srbskej, stará sa o ochranu kultúrneho dedičstva, o vydavateľskú činnosť, prácu knižníc, divadiel, o vizuálnu tvorbu, hudobnú tvorbu, o amaterizmus, kultúru národnostných menšín a prácu všetkých ustanovizní kultúry.