Orgány Ústavu

V súlade s Rozhodnutím o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a v súlade so Štatútom ÚKVS, Orgánmi Ústavu sú: Riaditeľ, Správna rada a Dozorná rada.

Riaditeľ

Riaditeľ riadi ústavom. Menovaný je a odvolaný Vládou AP Vojvodiny na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na štvorročné obdobie s možnosťou znovuzvolenia. Riaditeľom sa môže stať osoba, ktorá okrem všeobecných podmienok vyplývajúcich zo zákona, má najmenej vysokoškolské vzdelanie spoločenského zamerania a najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti v oblasti kultúry a umenia. 

V súlade s článkom 20. Štátútu, riaditeľ:

 • predstavuje a zastupuje Ústav;
 • organizuje a riadi prácu v Ústave;
 • vykonáva rozhodnutia Správnej rady a podniká opatrenia pre ich realizáciu;
 • stará sa o zákonitosť práce a zodpovedný je pre zákonitosť práce Ústavu;
 • navrhuje Program práce;
 • navrhuje aktá, ktoré vynáša Správna rada;
 • vynáša akt o vnútornej organizácii a sistemtizácii pracovných miest;
 • vykonáva aj ďalšie práce stanovené zákonom a Štatútom.

Správna rada

V súlade s článkom 21. Štatútu Ústavu, Správna rada má predsedu a ôsmych členov. Predsedu a členov Správnej rady menuje a odvoláva Vláda AP Vojvodiny na návrh Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Správnej rady musí obsahovať o tretinu viac kandidátov. Mandát predsedovi a členom Správnej rady trvá štyri roky s možnosťou znovuzvolenia.

Správna rada

 • vynáša Štatút Ústavu;
 • vynáša ročný Program práce;
 • schvaľuje Finančný plán;
 • schvaľuje Správu o činnosti;
 • schvaľuje Záverečný účet;
 • rozhoduje o používaní prostriedkov, v súlade so zákonom;
 • vykonáva aj iné práce stanovené zákonom a aktami Pokrajiny a Štatútom.
 • Súhlas k Štatútu, Finančnému plánu a k Záverečnému účtu dáva Vláda AP Vojvodiny.

Dozorná rada

Dozorná rada má predsedu a dvoch členov. Predsedu a členov Dozornej rady menuje Výkonná rada na návrh Národnostnej rady. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Dozornej rady musí obsahovať o tretinu viac kandidátov. Mandát predsedovi a členom Dozornej rady trvá štyri roky s možnosťou znovuzvolenia.

V súlade s článkom 24 Štatútu Ústavu, Dozorná rada dohliada nad zákonitosťou práce ústavu, dáva správu o Záverečnom účte a o činnosti ústavu a zisťuje či je práca v súlade s predpismi, a vykonáva aj ďalšie práce stanovené zákonom a Štatútom. Dozorná rada svoje správy postupuje Zakladateľom.