Prezentácia kultúry

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení - stručne po rokoch

2009

Jednotka pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení v súlade so Štatútom ÚKVS: podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, i kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod. V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry Ústav organizuje výstavy, aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Práve v súlade s týmito širokými kompetenciami ÚKVS v roku 2009 organizoval alebo sa spolupodieľal na organizácii programov, v rámci ktorých bola prezentovaná kultúra Slovákov v Srbsku. Širšej verejnosti sme sa prezentovali na podujatiach ako je Baby Exit a celodenným programom v rámci SNS Na jarmoku, pripravili sme rad tematických večierkov a boli všade tam, kde nás potrebovali. V ÚKVS sme uschopnili jednu miestnosť na výstavnú činnosť a v nej uskutočnili dve výstavy – reštaurovaných obrazov Z. Medveďovej a fotografií O. Miháľa.

2010

Aj v roku 2010 ÚKVS venoval veľkú pozornosť prezentácii kultúry vojvodinských Slovákov, a usporiadal rad akcií s rôznorodým umeleckým programom. Tak v prípade akcií, ktoré sa konali v samotnom Ústave ako aj v prípade akcií, ktoré prebiehali v iných prostrediach, ÚKVS sa viedol zásadou poriadať udalosti tak, aby v sebe zahŕňali inovatívny a kreatívny ráz, a aby zaujali rôzne cieľové skupiny. Akcie týkajúce sa tak ochrany kultúrneho dedičstva ako aj rozvoja nových ideí a súčasnej tvorby charakterizovali inovačné tendencie a kreatívne myslenie ako potenciálne mechanizmy na uskutočnenie dlhodobého zámeru ÚKVS - afirmovať špecifiká a osobitosti slovenskej vojvodinskej kultúry v čím širších rámcoch.

Tak sme sa stali partnermi niektorých celomenšinových festivalov a priniesli novú kvalitu najmä festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ako aj festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí, zároveň sme boli partnermi festivalu dolnozemských Slovákov Na jarmoku, ktorý sa konal v Rumunsku a na podujatí Kulturni vremeplov sme ziskali ocenenie za Ochrancu tradícií. Keď ide o výstavnú činnosť, predovšetkým sme pokračovali s reštaurovaním obrazov Zuzky Medveďovej, no predstavovili sme aj výstavu z Bienála ilustrácií Bibiana ako aj diela mladej autorky Jarmily Sabovej z cyklu Tiché momenty. Usporiadali sme rad večierkov na ktorých sa premietali filmy, prezentovali knižné vydania, zaznamenávali jubileá a v celku promovala naša slovenská kultúra.

2011

Počas roka 2011 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov intenzívne a sústavne pracoval na zviditeľňovaní a prezentovaní slovenskej vojvodinskej kultúry tak v našom štáte ako aj v zahraničí. Podporoval, koordinoval a realizoval rôzne programy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju slovenskej kultúry a tiež sa podieľal na organizácii festivalov, ktoré Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny určila ako celomenšinové. V roku 2011 sa konal Divadelný vavrín a DIDA, Festival Tancuj, tancuj... a hudobné podujatia Zlatý kľúč a Letí pieseň, letí. Vo svojich výstavných priestoroch v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej zorganizoval ústav retrospektívnu výstavu Jaroslava Šimoviča pri príležitosti jeho 80. narodenín a tiež výstavu reštaurovaných obrazov prvej akademickej maliarky vojvodinských Slovákov Zuzky Medveďovej. V roku 2011 sa zavŕšila aj prvá fáza projektu, ktorej výstupom sú aktuálne namaľované portréty významných osobností z našich kultúrnych dejín. Absolvovali sme tiež rad stretnutí, večierkov a konferencií, na ktorých sme predstavili našu činnosť a kultúru vojvodinských Slovákov.  

2012

Prezentačná činnosť našej ustanovizne bola v roku 2012 asi najčulejšia. A to najmä vďaka knihe Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorej vydavateľský tím absolvoval rad prezentácií, tak doma ako aj v zahraničí. Jej bol venovaný aj úvodný program 51. Slovenských národných slávností, ktorý realizoval náš ústav. Okrem toho sa podieľal aj na prezentácii podujatí s osobitným významom pre slovenskú menšinu v Srbsku. Vypracoval kvalitný a pútavý propagačný materiál a umelecky sformoval úvodné a záverečné programy divadelných prehliadok 3xĎ, Divadelný vavrín a Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Vizuálne umenie vojvodinských Slovákov zviditeľňoval prostredníctvom domácich a zahraničných výstav.  

2013

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa od roku 2013, poverením jedného zo svojich zakladateľov pridal k organizácii siedmich celomenšinových podujatí z oblasti hudby, pestovania folklórnych tradícií a divadla, tých, ktoré NRSNM vyhlásila za podujatia celomenšinového významu. Práve preto v roku 2013 ÚKVS najväčšiu časť svojich aktivít, a v súlade s tým aj ľudských kapacít a finančných prostriedkov, usmernil na spoluorganizáciu celomenšinových festivalov: festivalu 3xĎ – Dni detského divadla; Divadelného vavrína – prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...; detského folklórneho festivalu Zlatá brána; festivalu slovenskej pôvodnej piesne Stretnutie v pivnickom poli; festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč; festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí. ÚKVS tak postupoval v súlade so svojím plánom a programom schváleným na rok 2013, ako aj v súlade s finančným plánom na rok 2013 a na podklade rozhodnutia 6. zasadnutia NRSNM zo dňa 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu, ako aj v súlade s rozhodnutím zasadnutia NRSNM zo dňa 4. marca 2013 o poverení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu. Okrem toho prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku i v tomto roku pokračovala vďaka knihe Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá bola odprezentovaná nie iba v slovenských vojvodinských prostrediach, ale i na knižnom veľtrhu v Belehrade, ako i v Nemecku a na Slovensku. Program ÚKVS venovaný kultúre pamätania dal svoje plody a tak sme zaznamenali nejedno výročie a jubileum, predstavili umelecké diela v galérii ústavu a usporiadali rad literárnych večierkov a kultúrnych podujatí.

2014

Aj v roku 2014 ÚKVS venoval veľkú pozornosť prezentácii kultúry vojvodinských Slovákov, či už v spolupráci s inými ustanovzňami a organizáciami, alebo aj samostatne v rámci podujatí organizovaných v početných lokalitách v Srbsku, resp. v rámci vlastného galérijného priestoru v Novom Sade. Tak sme sa aj v tomto roku naplno zapájali do organizácie celomenšinových festivalov, poriadali dokumentačné a umelecké výstavy, realizovali kultúrne programy, pripomínali si jubileá historicky významných osobností a prezentovali najnovšie knižné vydania. Pritom sme sa viedli zásadou poriadať udalosti tak, aby v sebe zahŕňali inovačný a kreatívny prístup, aby afirmovali špecifiká a osobitosti slovenskej vojvodinskej kultúry a pritom zainteresovali rôzne a početné cieľové skupiny. Túto snahu si všimla aj Matica slovenská v Srbsku, ktorá v rámci Slovenských národných slávnosti v Báčskom Petrovci udelila Ústavu osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií.

2015

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2015 rovnakou sumou prispel k realizácii našich siedmych celomenšinových slovenských festivalov. Okrem finančnej podpory ústav prispel aj organizačne a prípravou propagačného materiálu. ÚKVS finančne podporil podujatie V lipovom chládku a medovom sládku, ktoré sa konalo v Lugu.

V ústave si slovenská verejnosť pripomenula výročia a jubileá na rok 2015, literárne večierky, výstavy a mali možnosť zapojiť sa aj do rôznych kurzov a edukačných seminárov. Dňa 18. januára 2015 oslávil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 6. výročie pôsobenia. Pri tej príležitosti sa konala knižná premiéra Bibliografie Viery Benkovej. V máji 2015 boli v ústave oslavy 80. narodenín Juraja Feríka ‒ prvého profesionálneho dirigenta vojvodinských Slovákov. Slovenská vojvodinská verejnosť su v ústave vypočula prednášku Juliany Beňovej z Divadelného ústavu v Bratislave o Ľudovítovi Štúrovi. Divadelný ústav ako aj ďalšie ustanovizne kultúry v Slovenskej republike si pripomínali 200. výročie narodenia kodifikátora slovenského spisovného jazyka, politika a historika Ľudovíta Štúra.

K nedožitej deväťdesiatke Zuzany Chalupovej a k 60. výročiu existencie Galérie insitného umenia v Kovačici usporiadali v ÚKVS dňa 27. júna 2015 výstavu obrazov Zuzany Chalupovej. V poslednú októbrovú nedeľu si v Hajdušici pripomenuli 100. výročie úmrtia Emila Koléniho.Toto podujatie bolo tiež podporené ústavom. Program odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia sa konal 18. a 19. septembra 2015, keď ústav usporiadal 3. kolo dvojdňového kurzu pre moderátorov. Strelo sa na ňom sedem chtivých záujemkýň, aby získali nové skúsenosti, vymenili si vedomosti a upevnili vlastné schopnosti vykonávať prácu na verejnosti.  

2016

Program práce ÚKVS na rok 2016 vyplýva z navrhnutého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2016 – 2020, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny a doplnený o dlhodobé projekty tejto ustanovizne, rozbehnuté už v predchádzajúcom mandátnom období. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2016 realizoval programy a projekty zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. ÚKVS tieto plány uskutočnil prostredníctvom permanentnej činnosti v informačno-dokumentačnom a komunikačnom, rozvojovo-výskumnom oddelení ako aj v oddelení pre kultúrno - umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia a v rámci medzinárodnej spolupráce.

Významnou činnosťou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je podpora celomenšinových festivalov. Prax ukázala, že potreby jednotlivých festivalov sú často odlišné a preto v roku 2016 ÚKVS organizačne a finančne pomohol festivalom v takých položkách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mohli kvalitne uskutočniť. Personál ústavu sa orientoval najmä na koordináciu festivalov, vypracovanie propagačného materiálu festivalov a na festivalový marketing. Taktiež opierajúc sa o plán a program činnosti ústav v roku 2016 venoval pozornosť slovenským vojvodinským umelcom, maliarom, výtvarníkom, vydavateľskej činnosti, prezentácii knižných vydaní, prezentácii vizuálneho a literárneho umenia, organizoval veičerky, zaznamenával výročia a jubileá. Úspešným počinom ÚKVS v roku 2016 bol edukačný seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi, ktorého pokračovanie je naplánované v roku 2017. 

2017

Dôležitým počinom ÚKVS je aktívne zapájanie sa do organizácie a realizácie našich celomenšinových festivalov. V dohode s ďalšími patronátmi festivalov, ústav sa zasadzuje za transparentné koordinovanie jednotlivých podujatí a preto do organizácie zapája externých spolupracovníkov, ktorí sa na post koordinátora prihlásili na základe verejnej výzvy. Ústav festivaly finančne podporuje a organizačne sa zapája aj pri ich propagácii (dizajn a tlač pozvánok, príprava a tlač bulletinov, plagátov) a má na starosti aj festivalový marketing.

Rok 2017 bol plodný aj keď ide o prezentáciu vizuálnej a literárnej činnosti vojvodinských Slovákov. V ústave sa v rámci pravidelnej programovej činnosti vystriedali početné výstavy umeleckej tvorby insitných a akademických umelcov, literárne večierky a pripomenuli sme si výročia a jubileá našich zaslúžilých velikánov v rámci položky Kultúrna pamäť. V rámci odborného zdokonaľovania ústredie ústavu v roku 2017 zorganizovalo dva odborné semináre. Jedným z nich bolo pokračovanie edukačného seminára Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi. Druhé odborné školenie bolo zamerané na mladých interpretov populárnej hudby a to I. Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby, s ktorým plánujeme pokračovať aj naďalej. Kľúčové je aj to, že ústav v roku 2017 nadviazal silnejšiu spoluprácu s menšinovými ústavmi kultúry, s ktorými ruka v ruke bojujú s rovnakými ťažkosťami a odvážne čelia vonkajším vplyvom.

2018

Do pravidelnej činnosti ÚKVS patria programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení. V rámci tejto položky ústredie ústavu v roku 2018 zorganizovalo ďalšie odborné školenie zamerané na rozvoj a prehlbovanie speváckych schopností mladých interpretov populárnej hudby. II. Spevácky seminár  vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby mala aj tentokrát na starosti naša renomovaná hudobná odborníčka Dr. Slovenka Benková-Martinková. Dielne pre mladých interpretov nebolo jediné školenie v ústave v roku 2018. V organizácii ÚKVS prebiehala prednáška na tému Manažment pracovného času a jej školiteľom bol PhDr. Boris Michalík, PhD.  V ústave sa v rámci pravidelnej programovej činnosti vystriedali početné výstavy umeleckej tvorby insitných a akademických umelcov, vrátane výstav súčasných foriem umenia, literárne večierky a pripomenuli sme si aj výročia a jubileá našich zaslúžilých velikánov v rámci položky Kultúrna pamäť. Na začiatku roka sa ústav uchádzal o dotácie z Fondácie menom „Publika u fokusu“, a ku koncu roka vďaka získaným prostriedkom realizoval zaujímavé hudobno-scénické podujatie, ktoré predstavilo tradičnú kultúru Slovákov vo Vojvodine. V roku 2018 menšinové ústavy pre kultúru vo Vojvodine pri príležitosti 10. výročia založenia usporiadali výstavu umeleckej tvorby mladých umelcov menom Umením spolu. 

 

2019

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2019 organizačne zabezpečil a finančne podporil festivaly celomenšinového významu a to: 21. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, 26. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ, 26. Detský folklórny festival Zlatá brána, 39. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj…, 50. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, 54. Festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli.

Tretí ročník edukačného seminára na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru zoskupil sedem mladých a talentovaných spevákov, s ktorými pracovala Dr. Slovenka Benková Martinková. V rámci programu odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia ústav zorganizoval seminár na podporu rozvoja divadelného umenia. Školiteľom bol divadelný a televízny režisér Ján Čáni a odborná konzultantka profesorka slovenčiny Annamária Boldocká-Grbićová.

V rámci výstavnej činnosti ústav zorganizoval niekoľko výstav súčasného výtvarného umenia a to výstavu Priestor akademického maliara Jozefa Klátika, Portréty akademického maliara Pavla Čániho a Slovensko-srbské priateľstvo šiestich insitných umelcov, predstaviteľov kovačickej školy insitného umenia a popredných srbských insitných umelcov. Pavel Čáni je autorom portrétu Andreja Labátha, novinára, redaktora zostavovateľa Národných kalendárov a prvého správcu petrovskej tlačiarne, ktorý si ústav objednal pri príležitosti stého výročia založenia tlačiarne v Báčskom Petrovci.

Ústav počas roka prezentoval aj niekoľko nových knižných titulov a to doktorskú dizertáciu Miliny Sklabinskej Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa, dve knihy prekladov profesora Michala Harpáňa Modeli i diskursi nauke o književnosti a Poglavlja iz slovačke književnosti i nauke o književnosti. V rámci tradičného vianočného večierka ústav prezentoval knihu Čaroslovník autorskej dvojice - spisovateľa Jána Žolnaja a ilustrátora Ďulu Šantu. Ústav sa zúčastnil aj na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom sade, na ktorom predstavil vlastnú knižnú produkciu.