Kultúrne styky Srbov a Slovákov

Slovensko-srbské kultúrne a spoločenské styky sú veľmi intenzívne. Ich korene tiahnu ešte od konca 14. storočia, keď sa prví Srbi začali sťahovať na Slovensko. Na porozumenie Srbsko-slovenskej spolupráce je potrebné siahnuť hlboko do dejín a sledovať často zložité hospodárske, politické a spoločenské vzťahy cirkevných hodnostárov na začiatku, potom veľmožov, šľachticov, kým sa nedostaneme k mladým študentom, vďaka ktorým sa začínajú intenzívne kultúrne styky dvoch národov, ktoré v bohatej miere pretrvávajú až do dnes.

Na našej stránke ponúkame stručný prehľad začiatkov sťahovania Srbov na územie dnešného Slovenska, ktoré sa začalo ešte v 14.storočí, tiež prehľad veľmožov a šľachicov, ktorý na území Slovenska žili od 12. do 18. storočia, kedy sa vlastne začínajú rozprúďovať i kultúrne styky medzi týmto dvomi národmi. Zmienime sa o najvýznamnejších kultúrnych strediskách tej doby, ako i o najvýznamnejších osobnostiach.

Keď ide o 18. a 19. storočie, podávame prehľad slovenských profesorov prednášajúcich na fakultách v Srbsku, ako i o srbských študentoch školiacich sa na Slovensku.

Na záver uvádzame súčasný stav v srbsko-slovenských kultúrnych stykoch, ako i niektoré z osobností, ktoré majú zásluhu pri ich pestovaní.

 

Podľa zdrojov

CEROVIĆ, Ljubivoje: Srbi u Slovačkoj ; Srbi na Slovensku. Bački Petrovac: Kultura; Novi Sad: Društvo srpsko-slovačkog prijateljstva, 1999.

KUZMANOVIĆ, Nebojša: Srbi a Slováci: srbsko-slovenského kultúrne styky. Báčska Palanka : Matica slovenská, Miestny odbor : DNS [i. e. Društvo za nauku i stvaralaštvo] Logos : KK [i. e. Književni klub] Dis, 2008 (Čelarevo : Grafoofset)

spracovala Anna Margareta Valentová