ÚSTAV PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

You need Flash player to see this content.

Poslanie:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna ustanovizeň kultúry, ktorú v roku 2008 založilo Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Vízia:

Víziou Ústavu je zviditeľnenie tradičnej a novej kultúry vojvodinských Slovákov a afirmovanie jej osobitostí a špecifík v čím širších rámcoch.

 

Ciele

dosahujeme:

 • rozvojovo-výskumnou činnosťou, analýzou kultúrnej infraštruktúry vojvodinských Slovákov s cieľom projektovať  jej   ďalší rozvoj,
 • informačno-dokumentačnou a komunikačnou činnosťou, zriadením dokumentačných fondov zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov,
 • permanentnou a systematickou činnosťou na zvyšovaní kvality kultúrnych a umeleckých manifestácií, odborným  zdokonaľovaním a vzdelávaním v kultúre a odbornou činnosťou na zapájaní slovenskej kultúry do kontextu celosrbského a celoslovenského, ale i širšieho, európskeho kontextu,
 • rozvíjaním vonkajších vzťahov.

 

Ústav realizuje programy, ktoré zahŕňajú promovanie, podporovanie, ochraňovanie, rozvoj a organizáciu:

 • kultúry, vedy a jazyka Slovákov vo Vojvodine,
 • vrcholnej tvorby Slovákov vo Vojvodine,
 • multikultúrnosti a interkultúrnosti vo Vojvodine,
 • spolupráce s kultúrnymi, vedeckými a umeleckými ustanovizňami a organizáciami v Srbsku,
 • spolupráce kultúrnych ustanovizní, organizácií a jednotlivcov z AP Vojvodiny s medzinárodnými inštitúciami, organizáciami a ustanovizňami, 
 • štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia,
 • zlaďovania normatívnej činnosti v oblasti kultúry s európskymi štandardmi,
 • trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky pre prácu a pôsobenie kultúrnych subjektov,
 • amaterizmu Slovákov vo Vojvodine,
 • umeleckej afirmácie mladých talentov,
 • odborného zdokonaľovania a vzdelávania poriadaním seminárov, dielní, kempov...
 • turistiky a kultúry,
 • informačno-dokumentačnej činnosti v oblasti kultúry a umenia.

 

Spolupráca:

S cieľom zveľadiť a rozvíjať kultúrnu spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov spolupracujeme s odborníkmi doma a v zahraničí, s organizáciami, ustanovizňami a inštitúciami v zmysle výmeny kultúrnych produktov a odborných vedomostí a skúseností z oblasti kultúry.

 

Financovanie:

Pravidelnú činnosť Ústavu zabezpečuje Výkonná rada Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v súlade so zásadami zakladacieho aktu. Dodatočné prostriedky na realizáciu programov Ústav zabezpečuje prostredníctvom donácií a grantov domácich a zahraničných fondov usporiadaných na financovanie kultúry.

 

Strategické východisko:

Vo Vojvodine žije veľký počet rozličných komunít, ktorých špecifiká určujú odlišné jazyky, konfesie alebo etnická príslušnosť, čo tomuto regiónu zabezpečuje veľké kultúrne bohatstvo už aj z toho dôvodu, že sa početné kultúry na tomto priestore stáročia navzájom ovplyvňujú a tým i obohacujú. Napriek tomu prezentovanie menšinových kultúrnych hodnôt často býva na okraji celkového kultúrneho a spoločenského diania a neraz sa tak prijímajú i v rámci samotného spoločenstva.

Budúcnosť spočíva v otvorenom dialógu, rozvoji, výmene a tvorbe spoločných kultúrnych hodnôt, ktoré búrajú bariéry a vytvárajú povedomie o interkultúrnej spoločnosti. Interkultúrny dialóg nadobúda čoraz väčší význam v pestovaní európskej identity a rozvoji inkluzívnej spoločnosti. Práve preto európsky rok interkultúrneho dialógu spoznáva veľkú kultúrnu rôznorodosť ako jedinečnú prednosť. Túto prednosť si uvedomuje aj Vojvodina, ktorá už stáročia podporuje snahu svojich obyvateľov spoznávať dobré stránky kultúrnej rozličnosti, pretože uctievanie odlišností a rešpektovanie spoločných ľudských hodnôt prospieva tvorivosti, ekonomickej produktivite a sociálnej kohézii.

Symbolické je aj založenie ústavov pre kultúru vojvodinských Maďarov, Rumunov, Rusínov, Chorvátov a Slovákov v roku 2008, ktorý Európska komisia vyhlásila rokom interkultúrneho dialógu. Tým činom Autonómna pokrajina Vojvodina a národnostné rady spomínaných národnostných menšín potvrdili, že interkultúrny dialóg je tradične blízky tomuto regiónu a že existujú mechanizmy a nástroje na profesionálnu prácu menšinových spoločenstiev, ktoré sa snažia zachovať a rozvíjať svoju kultúru.

Aby sme sa dostali k želanému a jasne určenému cieľu, k uctievaniu kultúrnych odlišností, a aby sa kultúrna diverzita skutočne chápala ako možnosť čím všestrannejšie vyjadriť vlastnú osobitosť a potenciály spoločenstva Ústav má za úlohu slovenskú kultúru permanentne zapájať do celkového kultúrneho kontextu, ktorého rovnoprávnou súčasťou je. Toto je možné dosiahnuť iba prostredníctvom premyslenej kultúrnej politiky a dobrej stratégie rozvoja kultúry, čomu by sa Ústav mal predovšetkým venovať.

Milina Sklabinská