Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšinyje právnickou osobou, založená v roku 2003 na základe Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín s cieľom sledovať uskutočňovanie práv a zveľaďovať kvalitu konzumovania práv slovenskej národnostnej menšiny v oblastiach vzdelávania, kultúry, verejného informovania a úradného používania jazyka a písma, zúčastňujúc sa v procese rozhodovania alebo rozhodujúc o otázkach z týchto oblastí a zakladajúc ustanovizne z týchto oblastí.

 

Čím sa NRSNM zaoberá?

Sleduje uplatňovanie zákonov z oblastí, ktoré sú v kompetencii Rady a zasadzuje sa o ich dôsledné uplatňovanie v patričných ustanovizniach;

  • Zúčastňujúc sa verejných rozpráv a podávaním návrhov a doplnkov k zákonom z oblastí, ktoré sú v kompetencii Rady zveľaďuje položenie národnostných menšín;

  • Zakladateľom je Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo a, spolu so Zhromaždením AP Vojvodiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov;

  • Ako poradné teleso zúčastňuje sa v redistribuovaní prostriedkov, ktoré zabezpečujú štátne a pokrajisnké orgány v prospech inštitúcií kultúry, informovania, vzdelávania a úradného používania jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny;

  • Udržuje a rozvíja kontakty s materskou krajinou, buduje partnerské vzťahy a aktívne spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou Slovákov v zahraniční a v Slovenskej republike;

  • Podporuje a posilňuje kádrový potenciál národnostnej menšiny organizovaním programov zdokonaľovania profesorov na Slovensku, štipendovaním mladých talentov, žiakov gymnázií v Báčskom Petrovci a v Kovačici, študentov deficitných profilov, edukáciou mladých novinárov v rámci programu Žurškola...

  • Podporuje a kreuje v úlohe spoluorganizátorov rôzne kultúrne manifestácie a udalosti ako sú Slovenské národné slávnosti, výstavy vojvodinských maliarov, konferenciu muzikológov, okrúhle stoly divadelníkov, školenie choreografov...

  • Spolupracuje s orgánmi moci lokálnej, pokrajinskej a republikovej úrovne a rozvíja partnerské vzťahy s lokálnymi samosprávami v ktorých žijú príslušníci slovenskej menšiny;

  • Je vydavateľom publikácií a multimediálnych vydaní významných pre slovenskú menšinu;

  • Buduje partnerské vzťahy a aktívne spolupracuje s predstaviteľmi medzinárodných organizácií;

  • Podporuje integráciu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do občianskej spoločnosti;

 

Vízia NRSNM

Ako legálna, legitímna a zastupujúca inštitúcia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a inštitúcia menšinovej samosprávy z oblasti kultúrnej autonómie zakladať sa pre udržateľnosť úrovne získaných práv a kolektívnych práv slovenskej národnostnej menšiny, účinnú účasť príslušníkov menšiny vo verejnej činnosti podstatnej pre zachovanie osobitostí a rozvoj a zveľaďovanie práv slovenskej národnostnej menšiny v oblastiach kultúry, informovania, vzdelávania a úradného používania jazyka a písma.

 

S kým NRSNM spolupracuje?

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko, Rada Republiky Srbsko pre národnostné menšiny, Ministerstvo kultúry Srbska, Ministerstvo školstva Srbska, Výkonná rada AP Vojvodiny, Zhromaždenie AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, Pokrajinský sekretariát pre správu, predpisy a národnostné menšiny, Pokrajinský sekretariát pre informácie, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade, OSCE misia v Srbsku, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Veľvyslanectvo Republiky Srbsko na Slovensku, Vojvodinské centrum pre ľudské práva, Centrum pre regionalizmus, Občianske iniciatívy, Helsinský výbor pre ľudské práva, Fórum Slovákov, Matica slovenská v  Srbsku, lokálne samosprávy, organizácie a inštitúcie vzdelávania, kultúry a informovania na úrovni lokálnych samospráv a na regionálnej úrovni....

PrílohaSize
Zákon o národnostných radách národnostných menšín 196.38 KB