Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku z aspektu kultúry

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti ÚKVS v roku 2010 odštartoval s projektom Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku z aspektu kultúry.

Projekat ima za cilj da u sadržajno i vizuelno kvalitetnom i atraktivnom štampanom izdanju na jednom mestu predstavi sva mesta u Srbiji u kojima žive Slovaci, osobito sa aspekta promocije kulturnih specifičnosti slovačke zajednice i značajnih kulturnih i turističkih tačaka ove zajednice. Osnova publikacije su relevantni tekstovi o Slovacima u Srbiji, koji su nastali kao rezultat terenskog istraživanja i tekstualne obrade 33 mesta u Srbiji u kojima Slovaci imaju ili su imali organizovan kulturni život. Tekstovi obuhvataju geografske i demografske parametre, istorijske činjenice, specifičnosti sredine, kulturni život kao i potencijale kulturnog turizma. Istraživački tim sačinjavaju zaposleni u ZKVS kao i njegovi spoljni saradnici.

Drugi važan segment publikacije čine sadržajno i tehnički kvalitetne fotografije, koje na dosledan način vizualizuju tekstualni sadržaj. Takođe, veoma važno mesto zauzima dizajn celokupnog materijala kao i njegova kvalitetna štampa.

Ovaj projekat uvršten u razvojno-istraživačku delatnost ZKVS proizilazi iz potrebe da se slovačka kultura predstavi na nov, zanimljiv, atraktivan a pre svega stručan i relevantan način. Publikacija može da podrži i afirmiše kulturne potencijale pojedinih sredina i ljudi, koji u njima žive, rade i stvaraju i podstakne na razvoj kulturnog turizma u tim sredinama. Adekvatnom promocijom i marketingom povećavaju se mogućnosti da se brendiraju pojedini slovački proizvodi a njihova popularizacija i distribucija put je ka stvaranju klime samoodrživosti za pojedince, udružnja i organizacije raznih profila. U krajnjem slučaju postiže se povećanje vidljivosti raznih oblika slovačke kulture, koja u mnogim slučajevima tek treba da bude otkrivena i afirmisana u pravom smislu. Afirmisana na pravi način ona ukazuje na vrednosti ovog podneblja, koje različitost kultura i njihov savakodnevni suživot vidi kao prednost i bogatstvo.

Štampanje Leksikona mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture je predviđeno za narednu godinu kao drugi deo projekta. Publikacija teži da postane svojevrsna lična karta slovačke zajednice, koja u ovom trenutku živi u Srbiji, kao i da promoviše sve ono što je tokom gotovo tri veka ova zajednica očuvala, unapredila i razvila, počev od duhovne materijalne i nematerijalne kulture pa sve do formi savremenog kulturnog stvaralaštva. Izdanje želi da trajno zabeleži aktuelan period u kome zajednica egzistira i da kao takvo posluži za samopromociju pripadnika zajednice koji žive u Srbiji ali i onih pripadnika koji žive u inostranstvu. Ujedno, izdanje je prilika da većinski narod i druge zajednice koje žive u Srbiji dobiju opširniju sliku o slovačkoj kulturi, jer se njenim izdavanjem i na srpskom jeziku premošćavaju jezičke barijere, te sa margina kulturnih događanja ona teži da postane relevantan kulturni proizvod u širim kulturnim okvirima.

You need Flash player to see this content.

You need Flash player to see this content.

You need Flash player to see this content.

You need Flash player to see this content.