Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov obohatil svoju edičnú produkciu o ďalšiu významnú publikáciu - zborník príspevkov z teatrologického kolokvia venovanému 150. výročiu divadla v Petrovci.

V roku 2016 si slovenské divadlo v Báčskom Petrovci slávnostne pripomenulo 150. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti boli usporiadané viaceré podujatia zamerané na komplexné mapovanie významnej minulosti divadla vojvodinských Slovákov, na analýzu súčasného stavu, ale i otvorenie zložitých otázok budúceho vývinu. V druhej polovici roka sa striedali rôzne akcie, medzi ktorými nechýbali pôvodný dokumentárny film, dokumentárna výstava, workshopy, happeningy, inscenované čítania, prezentácie kníh a divadelné premiéry, pripomínajúce toto jubileum.

Významným počinom bolo usporiadanie medzinárodného teatrologického kolokvia Cesta medzi tradičným a moderným, ktoré sa uskutočnilo 27. augusta 2016 v Báčskom Petrovci. Jedným z výstupov tohto vedeckého podujatia je aj rovnomenný dvojjazyčný slovensko-srbský zborník príspevkov, ktorého editorom je Vladislava Fekete, naša popredná dramaturgička, autorka, prekladateľka, kultúrna manažérka a pedagogička pôsobiaca na Slovensku. Vladislava Fekete bola zároveň aj odborným garantom kolokvia.

Zborník obsahuje osem príspevkov rozvrhnutých do dvoch tematických celkov. Časť pomenovaná Dejiny a rozvíjanie tradície obsahuje príspevky Slovo na úvod: 150 rokov slovenského divadla v Petrovci alebo O pekných Kolényčkách a petrovskom divadle Doc. PhDr. Michala Babiaka, CSc., Začiatky a inštitucionalizácia divadla v Petrovci (od zábavy k divadlu) Mgr. art. Jána Čániho, ArtD., Petrovské divadlo od konca druhej svetovej vojny do druhej polovice 70. rokov 20. storočia Mgr. art. Dušana Bajina, ArtD., V službách ducha a ľudu, Kataríny Melegovej-Melichovej. Druhá časť zborníka príznačne pomenovaná Perspektívy prináša príspevky Divadlo VHV po roku 2003. Exity – skleslosti, prerody i tvarovania Annamárie Boldockej Grbićovej, Slovenské vojvodinské divadlo – špecifiká vzniku, vývin a otázka ďalšieho pôsobenia Mgr. art. Vladislavy Fekete, ArtD., Vojvodinskí umelci v slovenskom profesionálnom divadle Mgr. Juliany Beňovej a Osobitosti režijného rukopisu – Príspevok k portrétu Ľuboslava Majeru prof. Dr. Milivoja Mlađenovića. Zborník má poznámkový aparát a jeho záverečná časť Súpisy obsahuje zoznam riaditeľov Slovesného vojvodinského divadla podľa ich funkčného obdobia, zoznam inscenácií Slovenského vojvodinského divadla, poznámky o autoroch príspevkov z kolokvia, anglické resumé a menný register.

Divadlu a divadelníctvu patrí významné miesto v dejinách kultúry vojvodinských Slovákov. Bolo potrebné, aby uplynulo viac ako sto rokov od ich organizovaného príchodu v roku 1745 na územie dnešnej Vojvodiny, kým sa 27. augusta 1866 nepodujali zorganizovať prvé divadelné predstavenie Starý vozka Petra III., v tom čase vychyteného dramatika Augusta von Kotzebueho, o čom svedčí zachovaná krátka správa v časopise Sokol. Divadlo si v prostredí vojvodinských Slovákov našlo úrodnú pôdu a postupom času sa od ľahkovážnej zábavy a romantického diletantizmu prepracovalo k významnému nástroju zachovávania a rozvoja národnej a kultúrnej identity tejto komunity. Vďaka svojim charakteristickým príznakom ako sú kolektívnosť, interaktívnosť, paralelnosť zmyslových vnímaní, resp. ako zhrnutie viacerých iných umení, divadlo si postupne vydobýjalo svoj priestor v takmer všetkých slovenských prostrediach, až sa stalo obligátnym prejavom a potvrdením existencie a vyspelosti slovenskej kultúry vojvodinských Slovákov. Bolo vhodným nástrojom na pobavenie širokých ľudových vrstiev, ale i vhodným nástrojom na prejav a posilňovanie národného a kultúrneho povedomia, aby sa v druhej polovici dvadsiateho storočia prepracovalo k vyspelým ochotníckym prejavom, a napokon, vďaka dlhoročnej tradícii a pôsobeniu školených profesionálnych režisérov a iných divadelných tvorcov, začalo produkovať aj plnohodnotné umelecké prejavy, relevantné nielen v kontexte našej menšinovej kultúry, ale i v kontexte divadelnej kultúry bývalej Juhoslávie, ba dokonca svoju kvalitu neraz potvrdzovalo aj na viacerých javiskách a festivaloch v zahraničí.

Zborník reflektuje stopäťdesiat rokov tradície petrovského divadla ako komplexný fenomén odzrkadľujúci omnoho zložitejšie kultúrne a historické dianie v rámci slovenskej komunity vo Vojvodine. Poukazuje na neodmysliteľný prínos aktérov divadelného života do celkového zápasu vojvodinských Slovákov o zachovanie vlastnenej identity a o kultúrnu a národnú emancipáciu, ale i začleňovanie sa do širších kultúrnych a spoločenských rámcov. Mapovanie vývinových etáp nášho divadla odhaľuje bohatú škálu významných kultúrnych počinov, ale i otvorenosť našej minoritnej kultúry pre dialóg s dominujúcou srbskou kultúrou, rovnako ako i so súdobými divadelnými tendenciami v regióne, na Slovensku a na medzinárodnej kultúrnej scéne. Ako hovorí zostavovateľka tohto zborníka: „Divadlo sa stalo indikátorom vývinu spoločnosti, dôležitým prvkom v recepcii slovenskej menšiny, významným balansom medzi tradičným a moderným. Práve divadlo a divadelníci prinášali do našej kultúry inovácie, provokovali a diagnostikovali dobu, jej základné tendencie a možné vývinové línie.“

Divadlo vojvodinských Slovákov prešlo dlhú cestu, na ktorej dosiahlo aj svoj výnimočný kvalitatívny zenit. Súčasné pohyby a tendencia v rámci komunity vojvodinských Slovákov otvárajú mnohé otázky súvisiace s jej budúcnosťou a tým aj budúcnosťou samotného divadla. Z toho pohľadu vydanie tohto zborníka má svoj osobitný význam, lebo zostáva trvalým dokumentom kultúrneho fenoménu zvaného divadlo vojvodinských Slovákov.

 

Ladislav Čáni

 

 

Release Date: 
2019

Ústav odporúča

Zborník z 13. muzikologickej konferencie ÚKVS

Napriek tomu, že v slovenských vojvodinských kultúrnych rámcoch dominuje hudba ľudová, v rôznych časových úsekoch a v rôznych spoločenských kontextoch nachádzame aj tvorbu umeleckú, arteficiálnu, ktorá hudobný a scénický prejav umeleckých súborov a osobností z radov našej komunity posúvala na inú interpretačnú a hodnotovú úroveň. Aj z tohto podnetu sme sa rozhodli 13. muzikologickú konferenciu Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutočnila 25.

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine - Juraj Súdi

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Maják 9/2017

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostalo 9. číslo ročenky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják. V tomto čísle sa zmieňujeme o podujatiach, ktoré sme zorganizovali, podporili alebo sme na akýkoľvek spôsob prispeli k ich organizácii a realizácii v roku 2017. Na všetky podujatia Vás pozývame, avizujeme ich a o ich priebehu širšiu verejnosť informujeme prostredníctvom médií a nášho portálu.

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.