Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Rodina Feríkovcov zanechala, bezpochyby, hlboké a trvalé stopy na poli slovenskej vojvodinskej hudby a práve tie stopy sleduje aj zborník, ktorý vám predkladáme. Tému zborníka, a rovnako tak aj tému 14. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala 24. novembra 2018, napísal život sám. Ide o to, že pôvodný zámer usporiadať konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 110 rokov narodenia Juraja Feríka st., zmenil odchod osobnosti, ktorá patrila k pilierom nášho hudobného života a zároveň aj našej konferencie, Juraja Feríka ml. Téma bola preto pozmenená a v konečnom dôsledku znela Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Bola to príležitosť vzdať hold obidvom osobnostiam, zdokumentovať a analyzovať ich zberateľskú, interpretačnú, upravovateľskú, pedagogickú, publikačnú a dirigentskú činnosť a prízvukovať ich odkazy pre budúcnosť nášho menšinového hudobného života. Konferencia nám ešte raz potvrdila, že sme ako komunita prišli o ďalšiu stálicu hudby vojvodinských Slovákov, ktorá bude pre nás všetkých nenahraditeľná.

Vzhľadom na to, že dátum konferencie kolidoval s 53. ročníkom Stretnutia v pivnickom poli, rozhodli sme sa konferenciu mimoriadne presťahovať do Pivnice. Hostiteľom 14. konferencie bol SKUS Pivnica a jej organizátorom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V tom zmysle sa prítomným prihovorili Valentín Michal Grňa, predseda spolku a vedúci festivalového orchestra, tiež predsedníčka Hudobnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Anna Medveďová, a v mene organizátora Anna Chrťanová Leskovac, riaditeľka ÚKVS. Svojou prítomnosťou 14. konferenciu poctil aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka a rovnako aj rodina Juraja Feríka ml. – jeho dcéra Anna, vnúčatá Viktora a Ema, zať Žolt a manželka Zuzana. Na dôvažok, v úvodnej časti konferencie zazneli aj slovenské ľudové piesne v podaní Viktora Ivanoviča, ktoré jeho starý otec Juraj Ferík ml. obľuboval. Za sprievodu Ondreja Maglovského vyzneli hudobné vstupy Viktora Ivanoviča veľmi dojímavo a emotívne, čo istým spôsobom nastavilo aj celkový priebeh konferencie.

Niet pochýb, že muzikologické konferencie, ktoré organizujeme od roku 2005, Juraj Ferík ml. plne podporoval. Svedčí o tom jeho aktívna účasť na 12. ročníkoch. Od sameho začiatku Juraj Ferík ml. prispieval nášmu podujatiu cennými radami a veľmi jasnými a presnými názormi na hudobný život tunajších Slovákov. Trvalou pamiatkou na túto jeho činnosť budú aj autorské texty zverejnené v jednotlivých ročníkoch. Na tretej konferencii, ktorá sa konala v Novom Sade, sa nám po prvýkrát prihovoril témou Niektoré postrehy k celomenšinovým hudobným festivalom z hudobného aspektu. Na 5. konferencii, ktorá sa konala v roku 2009 a venovaná bola téme 60 rokov Novosadského rozhlasu, vystúpil s témou Tvorba Juraja Feríka st. v Novosadskom rozhlase. Na 7. konferencii, ktorá sa uskutočnila v roku 2011, vystúpil s témou Viliam Figuš-Bystrý a Mikuláš Schneider-Trnavský – osobnosti slovenskej hudby a ich pôsobenie vo Vojvodine. O rok neskôr, keď sme sa v rámci 8. konferencie tematicky zamerali na Cirkevnú hudbu vojvodinských Slovákov predniesol príspevok na tému Kantorsko-levitské semináre Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1961 – 1973. V roku 2016, keď sme sa zamerali na nedožité výročie Martina Kmeťa, vystúpil s príspevkom Moja spolupráca s Martinom Kmeťom a jeho podiel na príprave zbierky Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine Juraja Feríka st. Jediný ročník muzikologickej konferencie, v ktorom sa odmlčal, bol 10. ročník, ktorý sa konal v roku 2014, a to zo zdravotných dôvodov. Od 14. ročníka muzikologickej konferencie si však budeme na nášho cteného a veľaváženého kolegu iba spomínať a opakovane si sprítomňovať jeho odkazy, pridŕžať sa ich a tak si navždy zachovávať spomienku na dielo a život – Juraja Feríka ml.

Každý z našich zborníkov je neoceniteľným svedectvom doby a srdcia organizátorov podujatia sú naplnené zadosťučinením keď i len na chvíľku spätne vzhliadnu na všetky cenné články a fotografie, ktoré tieto zborníky obsahujú. Aj preto sa tešíme, že zborník venovaný Feríkovcom, má vysokú výpovednú hodnotu, tak tú vizuálnu, fotografickú, ako aj textovú. Za bohatý fotografický archív azda najviac vďačíme skutočnosti, že sme v roku 2015 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali večierok nášmu jubilantovi, vtedy 80- -ročnému Jurajovi Feríkovi ml., ktorý nám s cieľom kvalitného stvárnenia večierka poskytol veľké množstvo materiálu. Práve vizuálna zložka zborníka hovorí viac než tisíce slov o jeho bohatej hudobnej kariére. Na strane druhej, v zborníku publikujeme fakty o živote dvoch osobností a tie nachádzame v príspevkoch Anny Medveďovej, Mgr. art. Kristiny Lomenovej, PhD., MgA. Janka Siromu, Ph.D, Marieny Stankovićovej Krivákovej, Ma. Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, Mgr. Anny Medveďovej ml., Tatjany Jaškovej, PaedDr. Juraja Súdiho PhD. a Mgr. art. Miliny Sklabinskej PhD. Do zborníka zaraďujeme aj príspevok Kataríny Melegovej Melichovej, ktorá toto fórum uznala za vhodné na predstavenie činnosti Anny Medveďovej pri príležitosti jej životného jubilea – k jej šesťdesiatke.

Účastníci konferencie sa na záver uzhodli na tom, že bude podaný návrh do Obce Báčsky Petrovec, aby jedna z ulíc bola pomenovaná po Jurajovi Feríkovi. Diskutovalo sa však aj o potrebe zorganizovať kantorské kurzy a uvažovať aj o vydaní zbierky autorských piesní Juraja Feríka st. Sú to úlohy, ktoré trvalo zaznamenávame v našom zborníku a pevne veríme, že sa postupne nám alebo našim pokračovateľom podarí zabezpečiť ich realizáciu.

 

Milina Sklabinská

 

Zborník v elektronickej podobe sa nachádza tuná.

 

 

 

 

Release Date: 
2019

Ústav odporúča

Bibliografia Jána Kišgeciho

Bibliografia Jána Kišgeciho autorky Boženky Bažíkovej vyšla ako 6. zväzok v edícii Bibliografie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov roku 2021. V tejto edícii okrem prvej knihy Bibliografia Andreja Ferku z roku 2010, ktorú podpísal náš básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik, knižný editor a redaktor, zostavovateľ antológií slovenskej vojvodinskej a celoslovenskej poézie a bibliograf Víťazoslav Hronec, ďalšie vydania v tejto edícii ÚKVS podpísala autorka tohto posledného zväzku Boženka Bažíkova.

Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2020 vydal šiesty zväzok svojej edície Doktorské dizertácie. Tentoraz to bola dizertačná práca Samuela Koruniaka Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období, ktorú autor úspešne obhájil na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zborník prác 15. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Bibliografia Jána Labátha

Keď sme začínali intenzívnejšie pracovať na bibliografii Jána Labátha, a bolo to v roku 2014, mali sme pohromade už veľkú časť jeho tvorby, teda materiál, ktorý bolo treba spracovať a dať do podoby bibliografických jednotiek.

Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Rodina Feríkovcov zanechala, bezpochyby, hlboké a trvalé stopy na poli slovenskej vojvodinskej hudby a práve tie stopy sleduje aj zborník, ktorý vám predkladáme. Tému zborníka, a rovnako tak aj tému 14. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala 24. novembra 2018, napísal život sám. Ide o to, že pôvodný zámer usporiadať konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 110 rokov narodenia Juraja Feríka st., zmenil odchod osobnosti, ktorá patrila k pilierom nášho hudobného života a zároveň aj našej konferencie, Juraja Feríka ml.

Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

Dizertačná práca Mgr. art. Miliny Sklabinskej – Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa je zameraná na analýzu, interpretáciu a čiastočne aj hodnotenie esteticko-hudobných a hudobných prác významného slovenského etnomuzikológa, hudobného skladateľa a pedagóga z radov slovenskej národnostnej enklávy v Srbsku, Mr. Martina Kmeťa.

Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov obohatil svoju edičnú produkciu o ďalšiu významnú publikáciu - zborník príspevkov z teatrologického kolokvia venovanému 150. výročiu divadla v Petrovci.

Pavel Pop: Senzitívna výtvarná myšlienka

Autori: Vladimír Valentík, Sava Stepanov

Fotografie: Milovan Ulićević, Vladimir Zubac

Grafická úprava: Vladimír Sudický, Miroslav Šuster

Knihu vydal: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Počet strán: 224

ISBN: 978-86-87947-44-3

 

BÁSNICI 2018

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Do antológie boli zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov.

Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista

Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v roku 2018 vydal knihu pod názvom Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista autorov Milana S. Breberina a Nemanju M. Breberina, a v preklade Kataríny Melegovej-Melichovej. Kniha vyšla v edícii Z našej minulosti ako 1. zväzok za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.