Zborník prác 15. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Fenomén pretrvávania slovenskej vojvodinskej kultúry spočíva medziiným aj v tom, že si postupom času táto menšinová kultúra, vzdialená od svojho jadra, ako obraz veľkých národných kultúr formovala svoje kultúrne a umelecké odvetvia. Dosiahnuť autochtónnosť by však nebolo možné, ak by v tomto procese neparticipovali aj osobnosti, ktoré k nám prichádzali na krátkodobé alebo dlhodobejšie pobyty z územia Slovenska. Rovnako ako v minulosti aj dnes sa vo vedeckej oblasti s veľkou dôverou obraciame na odborné inštitúcie a vzdelávacie pracoviská na Slovensku, ktoré našim vedeckým snahám pridávajú nové perspektívy a pohľady.

Aj muzikologické konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine sa od samého začiatku v rovnakom duchu tešili podpore inštitúcií či akademickej obce zo Slovenska. Nezaobišiel sa bez nej ani 15. ročník konferencie a práve táto skutočnosť nám otvorila ďalšie výhľady a obzory. Bolo nám cťou, že sa 15. ročníka muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2019 v Novom Sade, zúčastnili osobnosti z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice z Martina, respektíve etnologičky, ktoré medziiným pôsobia aj v renomovaných odborných združeniach na ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Vďaka týmto príspevkom, ktoré s radosťou zverejňujeme v našom zborníku, sme si opäť bližšie posvietili na osobnosti a na dielo Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Jána Podhradského, ale aj na ľudovú tvorivosť, ktorá bola vďaka odborným výskumom zachytená v našom slovenskom vojvodinskom prostredí v obci Pivnica, respektíve v iných prostrediach, z ktorých následne na Slovensku vznikli krajanské programy pod názvom Obrazy z Dolnej zeme. Na konferencii sme sa dotkli aj pomerne nového trendu, keď sa vďaka TV Folklorika začala systematicky prezentovať ľudová tradícia Slovákov vo Vojvodine na Slovensku.

Konferencia privítala aj odborníkov z domáceho prostredia, a tak sme mali možnosť pozrieť sa na najnovšiu zbierku hudobnej tvorby Vladimíra Kováča z Báčskej Palanky, rovnako tak si vypočuť prehľad rozvoja hudobného života v Kysáči a zborového spevu v Selenči. Svojráznu umeleckú bodku za úspešným rokovaním na záver pripravili speváci z KZ Zvony a hudobníci z Orchestríka zo Selenče, ako aj operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy, ktorí pri príležitosti 10. výročia úmrtia Jána Nosáľa zo Selenče v umeleckom programe predniesli úryvky tohto hudobného skladateľa.

15. ročník muzikologickej konferencie sa konal v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj napriek tomu, že ho po prvýkrát nepodporil Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsa splnil vysoké nároky, ktoré toto fórum na organizátorov ukladá. Zámer, venovať sa výskumu, dokumentácii a prezentácii hudby Slovákov vo Vojvodine, sa podarilo naplniť. Svedčí o tom aj zborník prác, ktorý našim čitateľom s radosťou predkladáme. Súčasťou 15. ročníka konferencie bolo aj odovzdávanie autorských výtlačkov zborníka 14. konferencie, ktorý zmapoval prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Opäť sa nám potvrdilo, že pokiaľ ide o ochranu nehmotného, v našom prípade hudobného dedičstva, natrvalo zostáva iba to, čo je zapísané a práve táto skutočnosť nás motivuje aj v budúcnosti zachytiť zatiaľ nedostatočne známe témy z hudobného života vojvodinských Slovákov.

 

Milina Sklabinská

 

 

Zborník v elektronickej podobe sa nachádza tuná.

Release Date: 
2020

Ústav odporúča

Bibliografia Jána Kišgeciho

Bibliografia Jána Kišgeciho autorky Boženky Bažíkovej vyšla ako 6. zväzok v edícii Bibliografie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov roku 2021. V tejto edícii okrem prvej knihy Bibliografia Andreja Ferku z roku 2010, ktorú podpísal náš básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik, knižný editor a redaktor, zostavovateľ antológií slovenskej vojvodinskej a celoslovenskej poézie a bibliograf Víťazoslav Hronec, ďalšie vydania v tejto edícii ÚKVS podpísala autorka tohto posledného zväzku Boženka Bažíkova.

Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2020 vydal šiesty zväzok svojej edície Doktorské dizertácie. Tentoraz to bola dizertačná práca Samuela Koruniaka Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov v medzivojnovom období, ktorú autor úspešne obhájil na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zborník prác 15. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Bibliografia Jána Labátha

Keď sme začínali intenzívnejšie pracovať na bibliografii Jána Labátha, a bolo to v roku 2014, mali sme pohromade už veľkú časť jeho tvorby, teda materiál, ktorý bolo treba spracovať a dať do podoby bibliografických jednotiek.

Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Rodina Feríkovcov zanechala, bezpochyby, hlboké a trvalé stopy na poli slovenskej vojvodinskej hudby a práve tie stopy sleduje aj zborník, ktorý vám predkladáme. Tému zborníka, a rovnako tak aj tému 14. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala 24. novembra 2018, napísal život sám. Ide o to, že pôvodný zámer usporiadať konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 110 rokov narodenia Juraja Feríka st., zmenil odchod osobnosti, ktorá patrila k pilierom nášho hudobného života a zároveň aj našej konferencie, Juraja Feríka ml.

Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

Dizertačná práca Mgr. art. Miliny Sklabinskej – Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa je zameraná na analýzu, interpretáciu a čiastočne aj hodnotenie esteticko-hudobných a hudobných prác významného slovenského etnomuzikológa, hudobného skladateľa a pedagóga z radov slovenskej národnostnej enklávy v Srbsku, Mr. Martina Kmeťa.

Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov obohatil svoju edičnú produkciu o ďalšiu významnú publikáciu - zborník príspevkov z teatrologického kolokvia venovanému 150. výročiu divadla v Petrovci.

Pavel Pop: Senzitívna výtvarná myšlienka

Autori: Vladimír Valentík, Sava Stepanov

Fotografie: Milovan Ulićević, Vladimir Zubac

Grafická úprava: Vladimír Sudický, Miroslav Šuster

Knihu vydal: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Počet strán: 224

ISBN: 978-86-87947-44-3

 

BÁSNICI 2018

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Do antológie boli zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov.

Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista

Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v roku 2018 vydal knihu pod názvom Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista autorov Milana S. Breberina a Nemanju M. Breberina, a v preklade Kataríny Melegovej-Melichovej. Kniha vyšla v edícii Z našej minulosti ako 1. zväzok za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.